900,000+ datasheet pdf search and download

Datasheet4U offers most rated semiconductors data sheet pdf


Integral

KT816A Datasheet Preview

KT816A Datasheet

Transistor

No Preview Available !

wwwÁ.DèatïaSîhëeeÿt4ðU.ícoûm å òðàíçèñòîðû
Îáîçíà-
÷åíèå
ÊÒ209À
ÊÒ209Á
ÊÒ209Á1
ÊÒ209Â
ÊÒ209Â1
ÊÒ209Ã
ÊÒ209Ä
ÊÒ209Å
ÊÒ209Æ
ÊÒ209È
ÊÒ209Ê
ÊÒ209Ë
ÊÒ209Ì
ÊÒ3102ÀM
ÊÒ3102ÁM
ÊÒ3102ÂM
ÊÒ3102ÃM
ÊÒ3102ÄM
ÊÒ3102ÅM
ÊÒ3102ÆM
ÊÒ3102ÈM
ÊÒ3102ÊM
ÊÒ3107À
ÊÒ3107Á
ÊÒ3107Â
ÊÒ3107Ã
ÊÒ3107Ä
ÊÒ3107Å
ÊÒ3107Æ
ÊÒ3107È
ÊÒ3107Ê
ÊÒ3107Ë
ÊÒ3117À
ÊÒ3117Á
ÊÒ3117À1
2Ò3117À
KT3126A
KT3126Á
KT3127A
KT3128A
KT3128A1
KT3128Á1
KT3129A9
KT3129Á9
KT3129B9
KT3129Ã9
KT3129Ä9
KT3130A9
KT3130Á9
KT3130B9
KT3130Ã9
KT3130Ä9
KT3130E9
KT3130Æ9
2T3133A-2
KT3142A
KT315A1
KT315Á1
KT315B1
KT315Ã1
KT315Ä1
KT315E1
KT315Æ1
KT315È1
KT315Í1
KT315P1
KT3153A9
Àíàëîã
BC547A
BC547B
BC548B
BC549C
BC307A
BC308A
BC308B
BC309B
BC307B
BC308C
BC309C
2N2221
2N2222A
BF506
2N4411
BC857A
BC858A
BC858B
BCW71
BCW72
BCW32
2N2369
Ïîëÿð- Ðê
íîñòü max
Âò
PNP 0,2
NPN 0,25
PNP 0,3
NPN
PNP
0,3
0,3
0,5
0,3
0,15
PNP
PNP
PNP
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
NPN 0,1
NPN
NPN
NPN
NPN
0,3
0,36
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,15
0,15
0,3
Uêá
max
Â
15
15
15
15
15
30
30
30
45
45
45
60
60
50
50
30
20
30
20
50
50
30
50
50
30
30
30
25
25
50
30
25
60
75
60
60
30
Uêý
max
Â
15
15
15
15
15
30
30
30
45
45
45
60
60
50
50
30
20
30
20
50
50
30
45
45
25
25
25
20
20
45
25
20
60
75
60
60
30
Uýá
max
Â
10
10
5
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
5
5
4
3
20 20
40 40
35
35
50 40
50 40
30 20
30 20
30 20
50 40
50 40
30 20
20 15
30 20
20 15
30 25
50 45
40 40
25 25
20 20
40 40
35 35
40
35
20
60
20 20
35 35
60 50
3
3
4
4
5
5
4
4,5
6
6
6
6
6
6
6
6
5
Iê h21å Uêý Iêáî
max íàñ ìêÀ
ìÀ Â
300 20-60 0,4
40-120
>12
80-240
>30
20-60
40-120
80-240
20-60
40-120
80-160
20-60
40-120
200 100-250
0,05
200-500
0,05
200-500
400-800
200-500
0,015
0,015
0,015
400-1000
0,015
100-250
0,05
200-500
0,05
200-500
0,015
100 70-140 0,2 0,1
120-220
70-140
120-220
180-460
120-220
180-460
180-460
380-800
380-800
400 40-200 0,6 10
100-300 0,6
40-200 0,6
40-200 0,5
10
10
5
30 25-100 1,2 0,5
60-180
25 25-150
1,0
20 15-150
1,0
30 35-150
0,1
30 25-200
0,1
100 30-120 0,2 1,0
80-250
80-250
200-500
200-500
100 100-250
200-500
200-500
0,1
400-1000
200-500
400-1000
100-500
300 25-100 0,65 10
200 40-120 0,25 0,4
100 30-120 0,4 0,5
100 50-350 0,4 0,5
100 30-120 0,4 0,5
100 50-350 0,4 0,5
100 20-90 0,6 0,6
100 50-350 0,6 0,6
50 30-250 0,5 0,6
50 >30 0,9 0,6
100 50-350 0,4 0,5
100 150-350 0,4 0,5
400 100-300 0,35 0,05
fãð Êø Òèï
ÌÃö äÁ êîðïóñà
5 ÊÒ-26
200 10
200 10
200 10
200 10
300 4
300 4
200 -
200 -
200 -
250 10
10
10
10
10
4
4
10
10
4
200
200
200
300
500 5
ÊÒ-26
ÊÒ-26
ÊÒ1-7
ÊÒ1-7
ÊÒ-26
ÊÒ1-7
ÊÒ-26
600 5 ÊÒ1-12
700 5 ÊÒ1-12
800 ÊÒ-26
800 ÊÒ-26
200 ÊÒ-46À
150 -
150 10
150 10
300 10
150 4
300 4
150 -
200
500
250
ÊÒ-46À
á/ê
KT1-7
ÊÒ-26
250 ÊÒ-46À
Integral

KT816A Datasheet Preview

KT816A Datasheet

Transistor

No Preview Available !

www.DÎatáaîSçhíeàe-t4U.cÀoímàëîã Ïîëÿð- Ðê Uêá Uêý Uýá Iê
h21å Uêý Iêáî
÷åíèå
íîñòü max max max max max
íàñ ìêÀ
Âò    ìÀ
Â
KT3157A
PNP 0,2
250 250
5 30
>50 1,0 0,1
2T3158A-2
NPN 0,05
50 50
4 400 50-180 0,8 5,0
2T3160A-2
NPN 0,3
50
4 300 30-150 0,6 10,0
KT3165À9
PNP 0,1
40 35
3 30
>25
0,1
KT3189A9 BC847A NPN 0,225 50 45
6 100 110-220 0,6 0,015
KT3189Á9 BC847B
200-450
KT3189B9 BC847C
420-800
KT361A2
PNP 0,15
25 25
5 100 20-90 0,4 1,0
KT361A3
25 25
100 20-90 0,4 1,0
KT361Á2
20 20
100 50-350 0,4 1,0
KT361B2
40 40
100 40-160 0,4 1,0
KT361Ã2
35 35
100 50-350 0,4 0,1
KT361Ã3
35 35
100 100-350 0,4 0,1
KT361Ä2
40 40
50 20-90 1,0 1,0
KT361Ä3
40 40
50 20-90 1,0 1,0
KT361E2
35 35
50 50-350 1,0 1,0
KT361Æ2
10 10
50 50-350 1,0 1,0
KT361È2
15 15
50 >230 1,0 1,0
KT361K2
60 60
50 50-350 1,0 1,0
KT361Ë2
20 20
100 50-350 0,3 0,1
KT361Ì2
40 40
100 70-160 0,3 0,05
KT361H2
45 45
50 20-90 0,4 0,1
KT361Ï2
50 45
50 100-350 0,3 0,05
KT368AM
NPN 0,225 15 15
4 30 50-450
0,5
KT368ÁM
0,225
50-450
ÊÒ368ÂÌ
0,225
100-450
KT368A9 BF599
0,1
50-300
KT368Á9
0,1
50-300
KT384A-2
NPN 0,2-0,3 30 30
4 300 30-180 0,6 10,0
KT384AM-2
0,2-0,3
4
0,6
2T384A-2
0,3 5 0,53
2T384AM-2
0,3
5 0,53
KT385A-2
NPN 0,2-0,3 65 65
4 300 40-200 0,4 1,0
KT385AM-2
0,2-0,3 65 65
4
40-200 0,4 1,0
KT385ÁM-2
0,2-0,3 65 65
4
20-100 0,4 1,0
2T385A-2
0,3 60
5 30-150 0,65 10,0
2T385AM-2
0,3 60
5 30-150 0,65 10,0
KT502A
PNP 0,35
40 25
5 150 40-120 0,6 1,0
KT502Á
40 25
80-240
KT502B
60 40
40-120
KT502Ã
60 40
80-240
KT502Ä
80 60
40-120
KT502E
90 80
40-120
KT503A
NPN 0,35
40 25
5 150 40-120 0,6 1,0
KT503Á
40 25
80-240
KT503B
60 40
40-120
KT503Ã
60 40
80-240
KT503Ä
80 60
40-120
KT503E
100 80
40-120
ÊÒ520À
MPSA42 NPN 0.625 300 300
6 500
>40 0.5 100
ÊÒ520Á
MPSA43
200 200
0.4
ÊÒ521À
MPSA92 PNP 0.625 300 300
5 500
>40 0.5 100
ÊÒ521Á
MPSA93
200 200
0.4
KT607A-4
NPN 1,5
40 35
4 150
1000
KT607Á-4
30 30
2T607A-4
40 35
KT610A
NPN 1,5
26 26
4 300 50-300
500
KT610Á
20-300
2T610A
50-250
2T610Á
20-250
KT6109A SS9012D PNP 0,625 40 20
5 500 64-91 0,6 0,1
KT6109Á SS9012E
78-112
KT6109B SS9012F
96-135
KT6109Ã SS9012G
112-166
KT6109Ä SS9012H
144-202
KT6110A SS9013D NPN 0,625 40 20
5 500 64-91 0,6 0,1
KT6110Á SS9013E
78-112
KT6110B SS9013F
96-135
KT6110Ã SS9013G
112-166
KT6110Ä SS9013H
144-202
fãð Êø Òèï
ÌÃö äÁ êîðïóñà
60
200
200
750 8
300 10
ÊÒ-26
á/ê
á/ê
ÊÒ-46À
ÊÒ-46À
250
150
250
250
250
250
250
150
250
250
250
250
250
250
150
300
900 3,3
-
-
3,3
-
450
ÊÒ-26
ÊÒ-26
ÊÒ-26
ÊÒ-26
ÊÒ-46À
ÊÒ-46À
á/ê
200 á/ê
5,0 ÊÒ-26
5,0 ÊÒ-26
50
50
700
1000
700
1000
700
ÊÒ-26
ÊÒ-26
á/ê
KT-16-2
ÊÒ-26
ÊÒ-26


Part Number KT816A
Description Transistor
Maker Integral
Total Page 5 Pages
PDF Download

KT816A Datasheet PDF

View PDF for Mobile
Similar Datasheet

1 KT816 PNP Transistor
Integral
2 KT816A Transistor
Integral
3 KT816A PNP Transistor
ETC
4 KT816B PNP Transistor
ETC

Part Number Start With

0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Site map

Webmaste! click here

Contact us

Buy Components

Privacy Policy